AKTUALNOŚCI

26-03-2021

Obwieszczenie - oględziny - Miłosna - 19.04.2021 r. 10:00: Gmina Krośniewice

Obwieszczenie - oględziny - Miłosna - 19.04.2021 r. 10:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kutnie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 79 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz zgodnie z art. 81 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1333) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00

zostaną przeprowadzone oględziny w sprawie sprawdzenia zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzonych robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 102116E w miejscowości Miłosna, gm. Krośniewice wykonanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.705.273.2018 z dnia 17.05.2018r wydanego przez Starostę Kutnowskiego.

Proszę o obecność w określonym terminie osobiście lub poprzez pełnomocnika, upoważnionego do podejmowania decyzji, celem wzięcia udziału w oględzinach z których zostanie spisany protokołu.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej, zwolnienie z opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii, obowiązuje w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Data umieszczenia obwieszczenia (strona internetowa PINB w Kutnie i BIP) - 26.03.2021r.
Data wywieszenia (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Krośniewicach) - 26.03.2021r.

Obwieszczenie - treść powyżej

attach_file Załączniki