AKTUALNOŚCI

21-05-2021

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieŚledzenie przebiegu sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołana zostaje XXXVI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 28 maja 2021 r. o godz. 9:00 w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krośniewic „Raportu o stanie Gminy Krośniewice”.
 15. Sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki