AKTUALNOŚCI

27-05-2021

Świdnik Aplikacja – Govtech w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

Świdnik Aplikacja – Govtech w Krośniewicach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja br. w imieniu Gminy Krośniewice podpisałam z Gminą Miejską Świdnik porozumienie dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji na korzystanie z aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Postanowiliśmy skorzystać z innowacyjnych rozwiązań, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Krośniewice. Chcemy uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy ponoszą również koszty odbioru odpadów za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Problem jest znaczący. Porównując dane dotyczące zameldowania choćby ze spisem wyborców szacujemy, że poza systemem śmieciowym jest około 1 tys. osób. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 13 maja 2021r. na terenie Gminy Krośniewice zameldowanych było 7 985 osób. Ilość osób zamieszkujących na terenie gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji wynosiła 6 903 osób.

Oznacza to, że osoby mieszkają w Gminie Krośniewice, produkują odpady, ale za nie nie płacą.

System porównuje dane mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez najróżniejsze instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu, m.in. z Urzędu Stanu Cywilnego, Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, przedszkola, MZGKiM, wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej.

Aplikacja nie jest połączona automatycznie z bazami danych instytucji. Należy uzupełnić powyższe dane w szablonach przeznaczonych do aplikacji. Następnie aplikacja wychwytuje rozbieżności pod danymi adresami w liczbie osób. Uzyskane w ten sposób zestawienie prawdopodobnych rozbieżności służy do prowadzenia wyjaśnień w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja danych rozpocznie się w miesiącu czerwcu br..Aktualizacja i porównywanie baz będzie się odbywać przynajmniej dwa razy w roku.

W związku z powyższym apeluję do Mieszkańców, aby sami zgłaszali się do urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5, wysłać pocztą lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieepuap.gov.pl (wymagane jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego). Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman