AKTUALNOŚCI

12-08-2021

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne: Gmina Krośniewice

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Zgodnie z:

• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

•oraz Uchwałą nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3418; z 2018 r. poz.4760 i poz. 5375), Burmistrz Krośniewic przyznaje w formie decyzji administracyjnej pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Krośniewice.

Pomoc materialna przysługuje:

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Charakter pomocy materialnej:

• socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

I. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ na os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Stypendium nie przysługuje:

• dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

•uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Krośniewice

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2. pełnoletniego ucznia

3. dyrektora szkoły

 

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym w szczególności udziału w wycieczkach, letnim i zimowym wypoczynku, zielonych szkołach, w wyjazdach do muzeów, do teatrów,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych i innych,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia o charakterze edukacyjnym.

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 osoby zainteresowanie pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami - zaświadczenia lub oświadczenia - potwierdzającymi dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. sierpień 2021 r.) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach w pokoju nr 1, w terminie ustawowym do 15 września 2021 r.

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych składają wnioski do 15 października 2021 r.

 

Druki wniosków o przyznanie stypendium znajdują się:

• w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 1 – wydawane będą od dnia 24 sierpnia 2021 r.

• w szkołach – od dnia 1 września 2021 r.

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce Edukacja od dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

W roku szkolnym 2021/2022 – wysokość stypendium szkolnego wynosi:

•99,20 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie powyżej 316,80 zł, zgodnie z § 6 ww. Regulaminu

•124,00 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie do 316,80 zł, zgodnie z § 6 ww. Regulaminu

Wysokość stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji społecznej ucznia, może ulec zwiększeniu.

 

II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w przypadku:

• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

• klęski żywiołowej • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)

• innych, szczególnych okoliczności

 

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

• mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krośniewice

• w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek

1.rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2. pełnoletniego ucznia

3. dyrektora szkoły

 

Zasiłek szkolny może być także przyznawany z urzędu.

 

Osoby zainteresowanie pomocą materialną w formie zasiłku szkolnego mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, w pokoju nr 1.

Druki wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego znajdują się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).