AKTUALNOŚCI

29-11-2021

Informacja w związku ze zmianą warunków atmosferycznych: Gmina Krośniewice

Informacja w związku ze zmianą warunków atmosferycznych

Właściciele i administratorzy Posesji

INFORMACJA

Działając na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888, art. 5, ust. 1, pkt 4), przypominam, że: "Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego po każdym opadzie śniegu, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdów poprzez:

  1. uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
  2. usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone”.

W związku z powyższym i mając na uwadze występujące zagrożenia uszkodzenia ciała i mienia oraz odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu, proszę o konsekwentne przestrzeganie powyższych zapisów oraz „Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Krośniewice”.

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

 

attach_file Załączniki