AKTUALNOŚCI

10-11-2023

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. - przeprowadzenie konsultacji

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 94.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. ogłosił konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy 
Krośniewice, w zakresie treści projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Projekt uchwały w sprawie Programu stanowi załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.

Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia (również w sekcji z załącznikami do artykułu).

 

attach_file Załączniki