AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
23-11-2023

LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40; poz. 572 i poz. 1463) zwołana zostaje LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 29 listopada 2023 r. o godz. 10"00 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 
  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 października 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023.
 12. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 13. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 14. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 15. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 18. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji. 

Link do transmisji sesji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1872/rada-miejska-w-krosniewicach.htm