AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
21-12-2023

LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40; poz. 572 i poz. 1463) zwołana zostaje LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 27 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 

LINK DO TRANSMISJI

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Krośniewice.
 9. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Burmistrzowi Krośniewic.
 10. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 11. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 12. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 13. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 14. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 15. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.