AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | Otwarty nabór kandydatów w celu wspólnej realizacji
01-02-2024

Otwarty nabór partnera do realizacji programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,

I. Cel projektu:  Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Krośniewice. Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych  w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Krośniewice przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji:

 1. Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu.

 2. Usługi asystenckie z wyłączeniem asystentury rodzinnej.

 3. Usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8.

 5. Usługi w postaci mieszkań treningowych lub wspomaganych.

 6. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym.

 7. Usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8.
 8. Działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspierane, treningowe.

 9. W ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowego wsparcia, mogą być realizowane m.in.:

  1. Usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa).

  2. Usługi dowożenia posiłków.
  3. Transport indywidualny typu door to door.

  4. Teleopieka i systemy przywoławcze.

  5. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.

  6. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego całodobowego lub dziennego pobytu.

   2 typ projektu:
   1. usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej,

   2. szkolenia,

   3. warsztaty,

   4. seminaria,

   5. studia podyplomowe,

   6. wizyty studyjne.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),

 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych

 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych.

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027 wraz z załącznikami;
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

  • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS

  • nie zalega z opłacaniem podatków

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert: 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach
 2. Na podstawie decyzji Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert: 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 7.9 ”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 23.02.2024 r.

  Informacje: mgops@krosniewice.pl

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Krośniewice,  dnia 31 stycznia 2024 r.

attach_file Załączniki