AKTUALNOŚCI

23-05-2024

KONKURS PROFILAKTYCZNY "STOP - UZALEŻNIENIOM"

Burmistrz Krośniewic oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach organizują konkurs profilaktyczny "STOP – UZALEŻNIENIOM". Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (klas I-VIII) z terenu Gminy Krośniewice

 

  • Miejsce i termin składania prac: Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 5 czerwca 2024 roku do godz. 14:00.

1.Celem konkursu jest:

  • propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek,
  • profilaktyka uzależnień behawioralnych takich jak m.in.: fonoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, uzależnień od komputera i gier komputerowych oraz inne,
  • promowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,
  • uświadomienie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami,
  • zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych,

2.Konkurs profilaktyczny adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (klas I-VIII) działających na terenie Gminy Krośniewice.

3.Zasady konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – dzieci przedszkolne
  • II kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
  • III kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4, zgodnie z tematem Konkursu.

5.W przypadku kategorii najmłodszych (przedszkolaki) prace mogą mieć charakter rodzinny, uczestnicy pozostałych kategorii (klasy I – III oraz klasy IV-VIII) zobowiązani są do wykonania prac samodzielnie.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą placówki, nr telefonu rodzica/ opiekuna prawnego oraz oświadczeniem, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7. Prace konkursowe należy składać wraz z oświadczeniem oraz obowiązkiem informacyjnym (w załączniku) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (ul. Poznańska 5) w Sekretariacie Urzędu do 5 czerwca 2024 roku do godziny 14.00.

8. Ocenie będzie podlegać zgodność pracy z regulaminem konkursu, kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania.

9. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną ufundowane z środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

10. Oceny prac dokona jury w składzie: Burmistrz Krośniewic, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach oraz pracownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. W przypadku nieobecności, któregoś z członków jury, osobę do zastępowania wyznaczy Burmistrz Krośniewic.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  www.krośniewice.pl, o wręczeniu nagród Organizator poinformuje telefonicznie.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.krosniewice.pl

attach_file Załączniki

Ikona pdf Regulamin.pdf pdf 122,51 kB
Ikona pdf Oświadczenie.pdf pdf 110,26 kB