AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna - Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2023 r.
29-05-2024

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2023 r.

Zachęcamy do lektury informacji dotyczącej planowanej debaty nad Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2023 r, która odbędzie się w trakcie tegorocznej sesji absolutoryjnej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice,

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; poz. 721) Burmistrz Krośniewic do dnia 31 maja 2024 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Krośniewicach Raportu o stanie gminy.

Sesja, na której przedstawiony został Raport, odbyła się 27 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Krośniewic w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Rada Miejska w Krośniewicach będzie rozpatrywała Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krośniewicach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy Krośniewice.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krośniewicach składać należy najpóźniej do dnia 18 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 (Urząd Miejski w Krośniewicach, pok. 11).

 

Z poważaniem
/-/ Anna Chmielecka 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krośniewicach