AKTUALNOŚCI

10-06-2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gmina Krośniewice po raz kolejny przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I i Moduł II. Projekt realizowany będzie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

 

Zadanie współfinansowane  ze środków budżetu państwa przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego.

W ramach Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024:
Kwota dofinansowania: 37 600,00 zł
Całkowita wartość zadania: 47 000,00 zł

W ramach Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024:
Kwota dofinansowania: 26 025,00 zł
Całkowita wartość zadania: 37 071,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – czerwiec 2024 r.

Moduł I:

1.Cel : 

Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom 
w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2.Adresaci:

Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Krośniewice,
 • wiek 60 lat i więcej,
 • osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub osoba zamieszkująca wspólnie z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.

3.Usługi sąsiedzkie obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji,
 • w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4.Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończony 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczą, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, na rzecz której świadczone będą usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w oparciu o umowę zlecenie.

Zakres, wymiar oraz okres przyznania usług uzależniony jest indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby, dla której przeznaczone są usługi i wynika z decyzji administracyjnej przyznającej te usługi.

Liczba środowisk, które zostaną objęte wsparciem w ramach programu Moduł I – 5 środowisk.

Moduł II:

1.Cel:

Zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów i ich miejscu zamieszkania.

2.Adresaci:

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy maja problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

3.Opis usługi:

Seniorom zostaną udostępnione tzw. „opaski bezpieczeństwa” wyposażone w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa
 • sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach programu dla mieszkańców Gminy Krośniewice jest bezpłatna.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach programu Moduł II – 15 osób.

Kontakt
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice  w dniach pn-pt w godz. 7:30 – 15:30 (sekretariat) lub pod numerem telefonu: 24 25 23 545