AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
13-06-2024

IV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 19 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołana zostaję IV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 19 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieleniew.

4. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2023 rok”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2023 rok:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. Przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu za 2023 rok,
 3. Opinia komisji stałych,
 4. Dyskusja,
 5. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2023 rok:

 1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krośniewic za 2023 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy 
  Krośniewice za 2023 r.,
 2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie absolutorium za 2023 r.,
 3. Opinia komisji stałych,
 4. Dyskusja,
 5. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krośniewice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krośniewice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 dla Gminy Krośniewice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXlll/428/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krośniewice oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

14. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

LINK DO TRANSMISJI