główna zawartość strony

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.9. Odnawialne źródła energii

Nazwa Beneficjenta: Gmina Krośniewice

Nazwa Inwestycji: Nr projektu: WNP-RPLD.02.09.00-00-039/10 „WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ POWSZECHNĄ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ BUDOWĘ KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE KROŚNIEWICE"

Nr umowy: UDA-RPLD.02.09.00-00-039/10-10

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (PLN): 11 139 897 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU (PLN): 8 097 052 zł

Okres realizacji projektu: 2010 – 2012

Projekt składa się z dwóch etapów:

  • Pierwszy etap to budowa kompleksowej kotłowni na biomasę wraz z instalacją solarną dla budynków użyteczności publicznej – szkół i hali sportowej realizowana przy ul. Łęczyckiej 19A. Kotłownia będzie produkowała ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb funkcjonowania w/w budynków.
  • Drugi etap to instalacja kolektorów słonecznych próżniowych – rurowych na budynkach prywatnych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu całego roku. Etap ten obejmie 435 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie całej Gminie Krośniewice.

Głównym celem projektu jest: dywersyfikacja źródeł energii wykorzystywanych w Gminie Krośniewice, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy. Realizacja projektu przyczyni się więc do zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii u Beneficjenta i eliminacji emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego