główna zawartość strony

Banner UE

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice”

Beneficjent: Gmina Krośniewice

Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.05.03.02-10-0007/16-00 z dnia 20.12.2016r.,

Aneks nr  RPLD.05.03.02-10-0007/16-01 z dnia 09.05.2018 r.

Cele projektu:

 • Cel bezpośredni:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krośniewice

 • Cele szczegółowe:
 1. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krośniewice.
 2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami w Gminie Krośniewice.
 3. Wzrost liczby mieszkańców Gminy Krośniewice korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z normami i standardami dotyczącymi ścieków komunalnych.
 4. Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej w Gminie Krośniewice poprzez poprawę parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególności jej długości i dostępu do niej).
 • Cele strategiczne:
 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze województwa łódzkiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z systemem oczyszczalni ścieków.
 2. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej dla aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM poprzez realizację inwestycji związanych z budową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej.
 3. Zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska poprzez inwestowanie w sektor gospodarki wodnej.
 4. Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego w wyniku zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.
 5. Zmniejszenie dysproporcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach miejskich i wiejskich województwa łódzkiego, w szczególności na obszarach gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich do 5 tys. mieszkańców, poprzez kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej.
 6. Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury sieci kanalizacyjnej na terenie województwa łódzkiego.
 7. Zwiększenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w regionie.
 • Cele ogólne:
 1. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenie presji na środowisko naturalne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 2. Poprawa jakości wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów.
 3. Poprawa stanu środowiska poprzez wzmocnienie ochrony czystości wód podziemnych i powierzchniowych.
 4. Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu poprzez zwiększenie oszczędności zasobów środowiska naturalnego.
 5. Ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami działalności człowieka w postaci zrzucania ścieków do wód.
 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu tworzenia systemu ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów.
 7. Wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Opis projektu i planowane efekty:

Projekt polegał na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Kolejowej w Krośniewicach, dzięki czemu wzrosła jakość życia mieszkańców oraz polepszył się stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu pozwoliła mieszkańcom na korzystanie z nowej, spełniającej wymagane normy infrastruktury, jednocześnie nie dopuszczając do przedostawania się do gleb i wód nieczystości, zmniejszając tym samym antropopresję na ekosystem występujący na obszarze objętym projektem. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się w szczególności do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy do obiektów na osiedlu z przejęciem ścieków sanitarnych.

W wyniku realizacji projektu powstała infrastruktura, która dostępna jest w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn, dostępna jest w równym stopniu dla wszystkich bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 0,615 km

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 730

Wartość projektu: 1 310 565,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 063,48 PLN

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020