główna zawartość strony

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa Beneficjenta: Gmina Krośniewice

Nazwa Inwestycji: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI KROŚNIEWICE”

Nr projektu: WND-RPLD.02.01.00-00-057/08

Nr umowy: UDA-RPLD.02.01.00-00-057/08-00 z dnia 30 października 2009r. ze zmianami

Całkowita wartość projektu: 7 685 002,94 PLN

Wydatki kwalifikowane: 7 434 926,16 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 6 319 687,24 PLN

Wkład własny Gminy Krośniewice: 1 115 238,92 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 250 076,78 PLN

Celem Projektu jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy Krośniewice w podstawową infrastrukturę techniczną, poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury, jak również ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Swym zakresem projekt obejmuje:

 • wykonanie 3 zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - tj.
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w zachodniej części miasta Krośniewice;
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wschodniej części miasta Krośniewice;
  • budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Krośniewice (do terenów inwestycyjnych).
 • wykonanie rozbudowy i modernizacji funkcjonującej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Pawlikowice Gmina Krośniewice które obejmuje:
  • modernizację części mechanicznej oczyszczalni,
  • wybudowanie linii do odwodnienia osadów,
  • remont z modernizacją istniejących obiektów oczyszczalni,
  • zakup wyposażenia dla oczyszczalni ścieków tj. mi.n. sitopiaskownika, prasy, sterowników, a w szczególności wyposażenia w zakresie automatyki kontrolno – pomiarowej – niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy zmodernizowanej oczyszczalni.

Projekt zakłada przyłączenie odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych do powstałej infrastruktury oczyszczania ścieków, wpływając na jakość życia mieszkańców i czystość środowiska.

1

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego