Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Projekt współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok: Gmina Krośniewice

Projekt współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Burmistrz Krośniewic

zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krośniewice do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do których nie został dostarczony projekt Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok mogą w formie pisemnej opinii składać uwagi do ww. projektu na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 160.2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uwagi należy zgłaszać w terminie. do 15 listopada 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 lub na adres elektroniczny Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl

Projekt programu dostępny Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietutaj

attach_file Załączniki