Konkursy dla organizacji pozarządowych

24-05-2022

Ochrona i promocja zdrowia - nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,: Gmina Krośniewice

Ochrona i promocja zdrowia - nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 76.2022 z dnia 20 maja 2022 r.  ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krośniewice w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2019 r. poz. 2020; z 2021 r. poz. 1243 i 1535 oraz z 2022 r. poz. 857), z zastrzeżeniem wskazania tylko jednego kandydata.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu (załącznik poniżej) w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu.

attach_file Załączniki