Konkursy dla organizacji pozarządowych

17-05-2022

Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie73.2022 z dnia 13 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Krośniewice, dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania oraz posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zadania będącego przedmiotem konkursu.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 14.30.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia do Urzędu Miejskiego) na adres Urząd Miejski w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5. Oferty przesłane w inny sposób, np. faksem, e-mailem lub dostarczone pod inny adres, nie będą brane pod uwagę

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem: "Konkurs na zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia".

Oferenci zobowiązani są do załączenia do oferty potwierdzonego za zgodność z oryginałem statutu podmiotu oraz właściwego wyciągu z ewidencji, ze wskazaniem sposobu reprezentacji podmiotu, w przypadku niezarejestrowania w KRS.