Konkursy dla organizacji pozarządowych

21-02-2022

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 26.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin zgłaszania kandydatów to 02 marca 2022 r.

attach_file Załączniki