Konkursy dla organizacji pozarządowych

13-07-2020

Otwarty konkurs ofert: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert

W dniu 10 lipca 2020 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 95.2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00.  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, lub drogą pocztową (decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podana pena nazwą oferenta, jego adresem i tytułem zadania.

attach_file Załączniki