Konkursy dla organizacji pozarządowych

16-02-2018

Otwarty konkurs ofert: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert

W dniu 15 lutego 2018 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 22/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2018 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, lub drogą pocztową (decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem pełnej nazwy oferenta, jego adresem i tytułem zadania.