Konkursy dla organizacji pozarządowych

31-03-2017

Otwarty Konkurs Ofert: Gmina Krośniewice

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 30 marca 2017 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem Nr 40/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2017 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, lub drogą pocztową (decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podana pena nazwą oferenta, jego adresem i tytułem zadania.

UWAGA: W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300). W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu.

Pliki do pobrania

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Oferta nowy wzór

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSprawozdanie nowy wzór

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUmowa nowy wzór

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Zarządzenie nr 40/2017 ogłoszenie