Konkursy dla organizacji pozarządowych

01-09-2016

OWES - wsparcie ekonomii społecznej: Gmina Krośniewice

OWES - wsparcie ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-Ty-MY w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomi społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej ogłasza konkurs na pakiet rozwojowy „Aktywator Społeczny”.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2016.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Regulamin oraz formularze konkursu do pobrania na naszej stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wsparciespoleczne.pl /w zakładce ogłoszenia/