Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

11-07-2023

LXXVI sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

LXXVI sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 z późn. zm.) zwołana zostaje LXXVI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 13 lipca 2023 r. o godz. 8:40 w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę LXVI/398/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 85 obręb Suchodoły.
  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
  8. Przedstawienie raportu z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki