Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

26-05-2023

LXXIV Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

LXXIV Sesja Rady Miejskiej

Link do transmisji sesji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1872/rada-miejska-w-krosniewicach.html

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołana zostaje LXXIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 30 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 85 obręb Suchodoły.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/4 położonej w Krośniewicach.

7. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krośniewic „Raportu o stanie Gminy Krośniewice”.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2022 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach za 2022 rok.

10. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki