Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

07-08-2023

LXXVII sesja Rady Miejskiej : Gmina Krośniewice

attach_file Załączniki

LXXVII sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 z późn. zm.) zwołana zostaje LXXVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 9 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Suchodoły.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres oznaczony do lat 3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia dyrektorowi przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.