Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

11-05-2023

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołana zostaje LXXIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 15 maja 2023 r. o godz. 9:00 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krośniewice na lata 2023 – 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krośniewice oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umów najmu lokali użytkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krośniewice do Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą” i zawarcie porozumienia międzygminnego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Krośniewice.
 12. Przedstawienie sprawozdania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz monitorowania „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krośniewice” za rok 2022.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki