Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

19-11-2019

XIV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XIV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1309, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1696, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1815) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 26 listopada 2019 r. o godz. 0830 wOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/111/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Krośniewice na odzieży sportowej młodzieżowej drużyny piłkarskiej Akademii Abi.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za I półrocze 2019 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja samorządowej instytucji kultury.
 13. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 14. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Burmistrzowi Krośniewic.
 15. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Sprawy różne.
 17. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 18. Zamknięcie obrad sesji. 

attach_file Załączniki