Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

01-03-2019

VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) na dzień 11 marca 2019 r. o godz. 900 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice na lata 2019 -2032. (tekst projektu program do wglądu w biurze Rady Miejskiej i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniena stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce ochrona środowiska)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 -2023 z perspektywą do 2027 roku. (tekst projektu program do wglądu w biurze Rady Miejskiej i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniena stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce ochrona środowiska)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieuchwały Nr XLVIII/335/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2019 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wychny o wyborze Sołtysa sołectwa Wychny.
 14. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Krośniewic.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej na 2019 r.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok.
 19. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
 20. Sprawy różne.
 21. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy na transmisję z obrad Rady Miejskiej

 

 

attach_file Załączniki