Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

23-12-2019

XVI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XVI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1309, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1696, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1815) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 1000 wOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki