Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

12-12-2019

XV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1309, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1696, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1815) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 19 grudnia 2019 r. o godz. 0900 wOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 dla Gminy Krośniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice, w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krośniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krośniewice na rzecz użytkownika wieczystego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 105, położonej w obrębie geodezyjnym Morawce-Krzewie, gmina Krośniewice, na rzecz dzierżawcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Jankowicach na Panią Sołtys Sołectwa Wychny w kwestiach dotyczących nienależytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków.
 15. Sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki