Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

14-12-2018

IV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

IV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

IV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na dzień 21 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 dla Gminy Krośniewice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 10. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku (tekst Raportu znajduje się na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.wios.lodz.pl w zakładce Publikacje WIOŚ i jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej).
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 15. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy na transmisję z obrad Rady Miejskiej

attach_file Załączniki