Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

24-09-2018

XLIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) na dzień 27 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021 dla Gminy Krośniewice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia byłej drogi powiatowej na terenie gminy Krośniewice do kategorii dróg gminnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krośniewice oraz planów miejscowych.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki