Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

29-08-2018

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  na dzień 31 sierpnia 2018 r. o godz. 830 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony weterynarii) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021 dla Gminy Krośniewice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej w posiadaniu samoistnym Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Krośniewice.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za pierwsze półrocze 2018 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja samorządowej instytucji kultury.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki