Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

22-05-2018

XLV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na dzień 29 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony weterynarii) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2017 r.
  a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu za 2017 r.
  c) opinia komisji stałych,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2017 r.
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krośniewic za 2017 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krośniewic za 2017 r.,
  b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie absolutorium za 2017 r.,
  c) opinia komisji stałych,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie uchwały.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021 dla Gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej.
 7. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach za 2017 r.
 8. Informacja o spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach za 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach za 2017 r.
 10. Sprawozdanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz monitorowania „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krośniewice” za rok 2017.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Krośniewice.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2017 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 18. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 19. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki