Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

13-04-2018

XLIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na dzień 18 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30  w sali narad Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 dla Gminy Krośniewice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krośniewice na lata 2018 -2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krośniewice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  8. Zamknięcie obrad sesji. 

attach_file Załączniki